2016

zbrodnia i kara

Schauspielhaus Bochum

Według powie­ści Fio­dora Dosto­jew­skiego.
Czy ist­nieją oko­licz­no­ści, które uspra­wie­dli­wiają zabi­cie dru­giego czło­wieka? Czy czło­wiek ma prawo oce­niać war­tość życia innego? Stu­dent prawa Rodion Raskol­ni­kow wie­rzy, że ist­nieją jed­nostki wybrane przez naturę lub histo­rię, które stoją ponad innymi i mogą decy­do­wać o życiu dru­giego czło­wieka: Napo­leon czy on sam. Żeby udo­wod­nić sobie samemu, że nie ma sumie­nia i etyki, która mogłaby go powstrzy­mać, zabija sie­kierą starą lich­wiarkę. Jest to według niego zbrod­nia dosko­nała i nie przy­słu­guje mu za nią żadna kara czy wyrzuty sumie­nia. Powieść Dosto­jew­skiego jest jedną z naj­więk­szych świa­to­wych opo­wie­ści, poru­sza­ją­cych wątki mega­lo­ma­nii, odpo­wie­dzial­no­ści i żalu.

Jan Klata reżyseria
Justyna Łagowska Scenografia i kostiumy
Bartholomäus Martin Kleppek Współpraca na scenie, kostiumy i tłumacz
Robert Piernikowski Muzyka
Dominika Knapik Choreografia
Wolfgang Macher Światło
Adriana Ganei Wideo 
Olaf Kröcka Dramaturgia
Monika Gies-Hasmann Współpraca w dramaturgii

Obsada:
Roland Bayer (Marmeladow), Bettina Engelhardt (Raskolnikows Mutter / Marmeladows Frau), Sarah Grunert (Sonja), Martin Horn (Swidrigaijlow), Ronny Miersch (Rassumichin), Roland Riebeling (Porfirij Pet-rowitsch), Jana Schulz (Raskolnikow), Simin Soraya (Dunja), Daniel Stock (Luschin)

Zdjęcia: Aurin

Odtwórz wideo