2015

potlacz

Galeria Bunkier Sztuki

„Potlacz” to pro­jekt filo­zo­ficzno-per­for­ma­tywny z udzia­łem dzieci i mło­dzieży, do któ­rego mate­ria­łem wyj­ścio­wym jest bajka Sła­wo­mira Shu­tego „Kop­ciu­szek idzie na wojnę, czyli histo­ria kołem się toczy”. Boha­terka odma­wia przy­ję­cia darów i uczest­nic­twa w bajce na dotych­cza­so­wych zasa­dach. Podwójną odmową dopro­wa­dza nie tylko do zawie­sze­nia baj­ko­wej rze­czy­wi­sto­ści (gdyż w świe­cie bajek docho­dzi do strajku), lecz przede wszyst­kim do prze­my­śle­nia mecha­ni­zmów kon­stru­ują­cych dzie­cięcą wyobraź­nię. Zasta­nówmy się, czym w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez kon­sump­cjo­nizm byłaby dziś odwró­cona eko­no­mia darów?

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
Pro­jekt insta­la­cji: LATALAde­sign (Dag­mara Latała, Jacek Paździor)
Cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
Muzyka: Polpo Motel (Olga Mysłow­ska, Daniel Pigoń­ski)
Kostiumy: Duet Bra­cia (Agnieszka Kle­packa, Maciej Cho­rąży)
Warsz­taty edu­ka­cyjne, kon­sul­ta­cje: Agata Kula, Monika Nęcka, Agata Otręb­ska
Pre­miera: 29.08.2015

Zdjęcia: Studio FilmLOVE