2017

obóz
katarakta

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

WEDŁUG JANE BOWLES

Nie możesz prze­by­wać na zewnątrz czę­ściej niż w domu. Jeśli zaczniesz tak robić, to jak będzie wyglą­dał twój dom? Gdzie zamiesz­kasz? Skąd wyj­dziesz na podwórko, jeśli twój dom będzie podwór­kiem? Będziesz sie­dzia­ła­/sie­dział cały czas na zewnątrz, myśląc, że znaj­du­jesz się w środku?!

Główna boha­terka Har­riet, jest jak holen­der­ski arty­sta Bas Jan Ader, który w 1975 roku zagi­nął bez śladu pod­czas wła­snego per­for­mansu. Pró­bo­wał wów­czas prze­pły­nąć Atlan­tyk jed­no­oso­bową łodzią żaglową. Har­riet rów­nież oddala się od zna­nego i bez­piecz­nego lądu. Jej Atlan­tykiem jest Obóz kata­rakta – miej­sce cudow­nego znik­nię­cia.

Reży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
Dra­ma­tur­gia­/sce­na­riusz: Łukasz Woj­ty­sko
Muzyka: Tomasz Kowal­ski
Kostiumy: Hanka Podraza
Sce­no­gra­fia: Michał Budny
Reży­se­ria świa­teł: Jacqu­eline Sobi­szew­ski
Asy­stent reży­sera: Mag­da­lena Urbań­ska
Obsada: Alek­san­dra Cwen (gościn­nie), Agnieszka Kościel­niak, Bożena Ada­mek, Domi­nik Stroka (gościn­nie), Jerzy Swia­tłoń, Mał­go­rzata Haduch (gościn­nie)

Zdjęcia: Monika Stolarska
Premiera: 13.01.2017

Odtwórz wideo