2016

makbet

Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny im. Maksyma Gorkiego

Reży­se­ria: Jan Klata
Cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
Sce­no­gra­fia, kostiumy i reży­se­ria świa­tła: Justyna Łagow­ska
Muzyka: Robert Pier­ni­kow­ski
Asy­stent reży­sera: Dmi­try Gots­di­ner
Dra­ma­tur­gia, koor­dy­na­cja pro­jektu: Agnieszka Pio­trow­ska
Obsada: Ale­xey Kra­vchenko, Igor Hri­pu­nov, Danil Ste­klov, Vic­tor Kho­ri­nyak, Ale­xan­der Sem­chev, Artyom Volo­buev, Ale­xan­der Usov, Roza Kha­irul­lina, Denis Bur­ga­zliev, Ruslan Bra­tov, Pavel Filip­pov, Sve­tlana Kol­pa­kova, Sofiya Raizman, Maria Kar­pova, Gri­gory Tra­pe­zni­kov, The Sol­diers­stu­dents of Oleg Taba­kov The­atre Col­lege (gościn­nie)

Recenzje

Styl Klaty w Pol­sce dobrze znamy, ale w Moskwie reży­ser mógł uka­zać go z nie­osią­gal­nym u nas roz­ma­chem. Już sama scena MChaT-u jest nie­mal trzy razy więk­sza niż w Kra­ko­wie. Oprócz szek­spi­row­skiej obsady zmie­ściła się na niej rów­nież grupa 21 słu­cha­czy stu­dium aktor­skiego, któ­rzy pod kie­run­kiem cho­re­ografki Domi­niki Kna­pik stwo­rzyli zdy­scy­pli­no­wane szkoc­kie woj­sko. To oni stali się two­rzy­wem, z któ­rego wyrzeź­bione zostały naj­bar­dziej wido­wi­skowe epi­zody.

Odtwórz wideo