KATATONIA

Tele­wi­zja Pol­ska – Agen­cja Fil­mowa, Toya Stu­dios

„Kata­to­nia stu­po­rowa: według jed­nej z teo­rii cha­rak­te­ry­zuje się zbyt dużą liczbą impul­sów ner­wo­wych docie­ra­ją­cych do ośrodka rucho­wego mózgu. Obja­wia się wyko­ny­wa­niem przez cho­rego cha­otycz­nych ruchów aż do zasty­gnię­cia w cał­ko­wi­tym bez­ru­chu, naj­czę­ściej w nie­wy­god­nej i nie­na­tu­ral­nej pozy­cji”.

Mło­dzi boha­te­ro­wie filmu odz­na­czają się znaczną ruchli­wo­ścią. Cichy namięt­nie kręci się z kamerą w pogoni za prze­chod­niami, któ­rzy wyrażą goto­wość wystą­pie­nia w ulicz­nej son­dzie na temat etycz­nych war­to­ści i sensu życia. Nie narzeka na brak chęt­nych. Mate­riały kręci na wła­sny uży­tek. Tro­chę z repor­ter­skiej pasji, tro­chę by zaim­po­no­wać młod­szemu bratu. Także Anka wyka­zuje obrot­ność. Bar­dzo chcia­łaby zostać wziętą malarką. Wkrótce będzie miała autor­ską wystawę, i to nie byle gdzie, bo w samej War­sza­wie! Ma też duże szanse na sty­pen­dium we Fran­cji. Gosia i Tomek szy­kują się, nie bez obaw, do obję­cia zupeł­nie nowej życio­wej roli. Dziew­czyna jest w ciąży. A bez­ro­botny Pio­trek wer­tuje ogło­sze­nia pra­sowe i śle apli­ka­cje. Jeśli szybko nie znaj­dzie pracy, nie utrzyma ani sie­bie, ani stu­diu­ją­cej part­nerki. Będzie zmu­szony opu­ścić, wraz z Martą, wynaj­mo­wane miesz­ka­nie i wró­cić do mamy. Nie­spo­dzie­wana, wysoka wygrana odmie­nia kry­tyczną sytu­ację. Pie­nię­dzy star­czy na długo. Przez ten czas Pio­trowi z pew­no­ścią uda się zna­leźć robotę i opu­bli­ko­wać pisane do szu­flady opo­wia­da­nia.

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Jacek Nagłow­ski
Zdję­cia: Patryk Jor­da­no­wicz
Pro­duk­cja: Cen­trala
Kopro­duk­cja: Tele­wi­zja Pol­ska – Agen­cja Fil­mowa, Toya Stu­dios

Fot.: Patryk Jordanowicz
Rok pro­duk­cji: 2004

Film zdo­był Główną Nagrodę w kon­kur­sie kina nie­za­leż­nego na Festi­walu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdyni (2012) oraz nagrodę „Złoty Zamek” na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Fil­mo­wym „Off Cinema” (2014).

Zobacz inne role