Prawdą między oczy

To jak to jest z tą głupotą? Albo Głupia nie jest tak głupia, a może Gruba nie taka mądra, bo Very Funny odniosło sukces.

Teatr oddycha ruchem

Choreografia jest coraz mocniejszym elementem spektaklu, sceny ruchu są coraz ciekawsze, teatr otwiera się na formę, akcenty wizualne stają się coraz wyraźniejsze, co poszerza interdyscyplinarność.

Co może awangarda?

Nie chciałyśmy zrobić biografii na scenie, ale spektakl o mierzeniu się z postacią artystki freelancerki przez czwórkę tancerzy freelancerów – rozmowa z twórczyniami spektaklu o Valesce Gert.
„Co może awangarda?”, rozmowa z Dominiką Knapik i Patrycją Kowańską, Teresa Fazan, „Dwu­ty­go­dnik” nr 348, 12/2022.

Knap(p)ing

Angielskie słowo knapping oznacza wytwarzanie narzędzi poprzez ociosywanie kamieni.Tak też pierwotnie miał brzmieć tytuł spektaklu pokazywanego przez Dominikę Knapik w czasie zeszłorocznej Boskiej Komedii, który ostatecznie w repertuarze Festiwalu pojawił się jako Agon.

Dominika Knapik – wywiad

Czym jest dla Ciebie choreografia?

Bardzo często sama sobie zadaję to pytanie. Pracuję zarówno w teatrach dramatycznych z aktorami, jak i z tancerzami i amatorami. Realizuję też własne projekty choreograficzne i coraz częściej reżyseruję.

Projekt spektakl: choreografka

Czę­sto pły­niemy z akto­rami w rzece pomię­dzy teatrem i tań­cem, która nie została jesz­cze dosyć dobrze zba­dana, opi­sana, dla­tego pra­cu­jemy tro­chę po omacku.

„Pro­jekt spek­takl: cho­re­ografka”, z Domi­niką Kna­pik, w ramach cyklu „Pro­jekt: spek­takl”, roz­ma­wia Mate­usz Węgrzyn, „Dwu­ty­go­dnik” nr 171, 10/2015.

Tańczące stany emocjonalne

Emo­cje zawsze mnie inte­re­so­wały, bo ja sama – już od dziecka – bar­dzo eks­ta­tycz­nie poj­mo­wa­łam i upra­wiałam taniec. Prze­ży­wam ruch, nie tań­czę „na sucho”. 

„Tańczące stany emocjonalne”, z Dominiką Knapik rozmawia Magdalena Urbańska, „FUSS” nr 16(7), 2016.

Artystka hybrydyczna

Nie lubię orto­dok­syj­nych podzia­łów, inte­re­suje mnie teatr, taniec i per­for­mans, inte­re­suje mnie muzyka, więc dla­czego mia­ła­bym mówić: jestem tylko (albo: aż) tan­cerką.
„Artystka hybrydyczna”, z Dominiką Knapik rozmawia Marta Michalak, „Didaskalia” nr 107, luty 2012.