CAŁOPALENIE

Teatr Nowy w Krakowie

„Cało­pa­le­nie” jest nie­zwy­kłym dra­ma­tem, opo­wia­da­ją­cym histo­rię spo­łecz­no­ści, która ufor­mo­wała się przez trau­ma­tyczne doświad­cze­nie – śmierć w wypadku chłopca o imie­niem Edgar. Siła tych wię­zów jest nie do prze­rwa­nia i nie do wytrzy­ma­nia. Ta grupa pró­buje opo­wie­dzieć histo­rię o wła­snym roz­pa­dzie i znisz­cze­niu.

Reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
Adap­ta­cja i dra­ma­tur­gia: Magda Sto­jow­ska, Iga Gań­czar­czyk
Sce­no­gra­fia: Robert Rumas
Obsada: Iwona Bud­ner, Domi­nika Kna­pik, Ewa Kola­siń­ska, Marta Ojrzyń­ska, Łukasz Byczek, Paweł Kru­szel­nicki, Tomasz Nosiń­ski, Paweł Sma­gała

Recenzje

Mimo tak cięż­kiej wymowy, spek­takl ogląda się świet­nie. Forma przed­sta­wie­nia, ocie­ra­jąca się o absurd i gro­te­skę, dodaje histo­rii lek­ko­ści, a kon­wen­cja wpla­ta­nia do scen ele­men­tów nar­ra­cyj­nych pozwala na lekki dystans. W maleń­kiej prze­strzeni Teatru Nowego akto­rzy wraz z nami śle­dzą roz­wój wyda­rzeń, dosia­da­jąc się do sie­dzą­cych na scho­dach widzów.

Zobacz inne role