BURN OUT CITY

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie

Spek­takl „Burn Out City” nie­miec­kiej grupy “ka­in­kol­lek­tiv” to futu­ry­styczna opo­wieść o przy­szło­ści Nowej Huty. Jej głów­nym boha­te­rem jest Ed Snow, postać inspi­ro­wana Edwar­dem Snow­denem, ame­ry­kań­skim infor­ma­ty­kiem, który miał dostęp do naj­więk­szych tajem­nic służb spe­cjal­nych USA. Kiedy Snow­den odkrył ogromną skalę inwi­gi­la­cji spo­łe­czeń­stwa, ujaw­nił opi­nii publicz­nej kulisy dzia­ła­nia Naro­do­wej Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa (NSA). Od tam­tego czasu śle­dzą go naj­więk­sze agen­cje wywia­dow­cze.

W „Burn Out City” Snow ukry­wa­jący się w Nowej Hucie koń­czy pracę nad taj­nym pro­jek­tem doty­czą­cym przy­szło­ści miast. Kolek­cjo­nuje resztki zni­ka­ją­cych prze­strzeni urba­ni­stycz­nych i uta­jo­nych tery­to­riów. Jego pracę prze­ry­wają wiedźmy zdolne prze­kra­czać bariery czasu i prze­strzeni. Wspólna podróż do punk­tów zwrot­nych histo­rii i momen­tów trans­for­ma­cji stwa­rza oka­zję do przyj­rze­nia się współ­cze­snemu spo­łe­czeń­stwu ogar­nię­temu chę­cią total­nej kon­troli.

Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­ko­wie
Kopro­duk­cja: Rin­glok­schup­pen Ruhr

Reży­se­ria, tekst, opra­co­wa­nie muzyczne: kain­kol­lek­tiv (Fabian Let­tow, Mir­jam Schmuck)
Asy­stentka reży­sera: Agnieszka Wie­cha
Dra­ma­tur­gia: Tomasz Jękot, Patry­cja Kowań­ska
Prze­strzeń: Karo­lina Mazur, Michael Wolke
Kostiumy: Karo­lina Mazur
Mul­ti­me­dia: Nils Voges
Asy­stent video: Jacob Voges
Pro­du­cent: Mar­tina Gim­plin­ger, Kir­sten Möl­ler
Obsada: Domi­nika Kna­pik, Flo­rian Lauss, Ina Sla­dić, Prze­mek Sokół, Łukasz Sta­war­czyk

Foto: Tomasz Wiech


Pre­miera pol­ska: 2.10.2015
Pre­miera nie­miecka: 5.11.2015

Zobacz inne role