prasa

Knap(p)ing

Angielskie słowo knapping oznacza wytwarzanie narzędzi poprzez ociosywanie kamieni.Tak też pierwotnie miał brzmieć tytuł spektaklu pokazywanego przez Dominikę Knapik w czasie zeszłorocznej Boskiej Komedii, który ostatecznie w repertuarze Festiwalu pojawił się...

Więcej

Dominika Knapik – wywiad

Czym jest dla Ciebie choreografia? Bardzo często sama sobie zadaję to pytanie. Pracuję zarówno w teatrach dramatycznych z aktorami, jak i z tancerzami i amatorami. Realizuję też własne projekty choreograficzne i...

Więcej

Projekt spektakl: choreografka

Czę­sto pły­niemy z akto­rami w rzece pomię­dzy teatrem i tań­cem, która nie została jesz­cze dosyć dobrze zba­dana, opi­sana, dla­tego pra­cu­jemy tro­chę po omacku. „Pro­jekt spek­takl: cho­re­ografka”, z Domi­niką Kna­pik, w ramach...

Więcej

Tańczące stany emocjonalne

Emo­cje zawsze mnie inte­re­so­wały, bo ja sama – już od dziecka – bar­dzo eks­ta­tycz­nie poj­mo­wa­łam i upra­wiałam taniec. Prze­ży­wam ruch, nie tań­czę „na sucho”.  „Tańczące stany emocjonalne”, z Dominiką Knapik rozmawia Magdalena...

Więcej

Artystka hybrydyczna

Nie lubię orto­dok­syj­nych podzia­łów, inte­re­suje mnie teatr, taniec i per­for­mans, inte­re­suje mnie muzyka, więc dla­czego mia­ła­bym mówić: jestem tylko (albo: aż) tan­cerką. „Artystka hybrydyczna”, z Dominiką Knapik rozmawia Marta Michalak, „Didaskalia”...

Więcej