PRASA

dwutygodnik_logo_min

“PROJEKT SPEKTAKL: CHOREOGRAFKA”

Czę­sto pły­niemy z akto­rami w rzece pomię­dzy teatrem i tań­cem, która nie została jesz­cze dosyć dobrze zba­dana, opi­sana, dla­tego pra­cu­jemy tro­chę po omacku. „Pro­jekt spek­takl: cho­re­ografka”, z Domi­niką Kna­pik, w ramach cyklu „Pro­jekt: spek­takl”, roz­ma­wia Mate­usz Węgrzyn, „Dwu­ty­go­dnik” nr 171, 10/2015.

fuss_logo_min

“TAŃCZĄCE STANY EMOCJONALNE”

Emo­cje zawsze mnie inte­re­so­wały, bo ja sama – już od dziecka – bar­dzo eks­ta­tycz­nie poj­mo­wa­łam i upra­wiałam taniec. Prze­ży­wam ruch, nie tań­czę „na sucho”.  „Tańczące stany emocjonalne”, z Dominiką Knapik rozmawia Magdalena Urbańska, „FUSS” nr 16(7), 2016.  

didaskalia_logo_min

ARTYSTKA HYBRYDYCZNA

Nie lubię orto­dok­syj­nych podzia­łów, inte­re­suje mnie teatr, taniec i per­for­mans, inte­re­suje mnie muzyka, więc dla­czego mia­ła­bym mówić: jestem tylko (albo: aż) tan­cerką. „Artystka hybrydyczna”, z Dominiką Knapik rozmawia Marta Michalak, „Didaskalia” nr 107, luty 2012.