Premiera „LENI RIEFENSTAHL. EPIZODY NIEPAMIĘCI”

5 listo­pada odbę­dzie się długo ocze­ki­wana pre­miera „Leni Rie­fen­stahl. Epi­zody nie­pa­mięci” w reży­se­rii Ewe­liny Mar­ci­niak i z cho­re­ogra­fią Domi­niki Kna­pik.

leni_knapikCzło­wiek Roku 1938 według tygo­dnika „Time”, Adolf Hitler. Nazi­sta. Mini­ster oświe­ce­nia i pro­pa­gandy Goeb­bels z żoną. Nazi­ści. Hein­rich Hof­f­man, autor twa­rzy Hitlera. Też nazi­sta. Brawa. Odwie­dzają Leni Rie­fen­stahl – autorkę słyn­nego „Triumfu woli”. Owa­cje na sto­jąco.

Czy Hitler zapro­po­nuje jej zro­bie­nie nowego filmu? Czy Leni ule­gnie Füh­re­rowi? Czy nasi goście będą roz­ma­wiać o poli­tyce kul­tu­ral­nej? Czy zamie­nią słówko na temat osta­tecz­nego roz­wią­za­nia?

Na te pyta­nia spró­bują odpo­wie­dzieć Sophie i Hans Scholl, człon­ko­wie anty­hi­tle­row­skiej orga­ni­za­cji Biała Róża. To oni prze­pro­wa­dzą docho­dze­nie w spra­wie amne­zji Leni Rie­fen­stahl. Kie­ro­wać nimi będzie nie kto inny, jak Jeli­nek. Elfriede Jeli­nek. Agentka spe­cjalna od wypar­cia i anal­fa­be­ty­zmu.

Spek­takl Teatru Ślą­skiego odbę­dzie się poza sie­dzibą teatru w Gale­rii Szyb Wil­son w Kato­wi­cach.

Wię­cej o spek­taklu oraz bilety (klik)