PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

2020

Choreografia w teatrze dramatycznym:

”Der Winderspenstigen Zähmung”,Freiburg Theater

reżyseria: Ewelina Marciniak

premiera: 13.03.2020

„Jeńczyna”, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

reżyseria: Monika Strzępka

pokazy przepremierowe: 18/19.07.2020

„2170. Was wird die Stadt gewesen sien, in der wir leben werden?”,  Schauspielhaus Dortmund

reżyseria: Julia Wissert

premiera: 25.09.2020

 

2019

Reżyseria:

 • “Baba-Dziwo” Teatr im.Szaniawskiego w Wałbrzychu

premiera: 22.02.2019

Choreografia w teatrze dramatycznym:

 • “Das Ende Der Anderen”, Schauspielhaus Bochum

reżyseria: Julia Wissert

premiera: 03.05.2019

 • “What Is The City But The People?”, Ruhrfestspiele, Recklinghausen

reżyseria:Richard Gregory

premiera:04.05.2019

 • “Opowieści Guliwera”,Narodowy Stary Teatr w Krakowie

reżyseria:Paweł Miśkiewicz

premiera: 27.05.2019

”Der Boxer”, Thalia Theater Hamburg

reżyseria:Ewelina Marciniak

premiera: 14.09.2019

”Hamlet”, Teatr Słowackiego w Krakowie

reżyseria: Bartosz Szydłowski

premiera: 8.11.2019

”Joanna na Stosie”, Opera Krakowska

reżyseria: Monika Strzępka

premiera: 6.12.2019

 

 

2018

Choreografia w teatrze dramatycznym

    • „Kariera Arturo Ui”  Teatr w Krakowie im.J.Słowackiego

reżyser: Remigiusz Brzyk

premiera: 10.03.2018

 

    • „Time To Close Your Eyes“ Schauspielhaus Bochum

reżyser: Olaf Kröck

premiera: 07.04.2018

 

    • „Konformista“ Teatr Łaźnia Nowa w  Krakowie

reżyser: Bartosz Szydłowski

premiera: 20.04.2018

 „Wrestling Girls”, video, wystawa „Próba sił” w BWA w Katowicach

otwarcie wystawy: 27.07.2018

”Night and Day”, Arthur Miller Theater, Ann Arbor (University of Michigan)

reżyseria: Malcolm Tulip i Dominika Knapik

premiera: 04.10.2018

”Burza”, Teatr Narodowy w Warszawie

reżyseria: Paweł Miśkiewicz

premiera: 1.12.2018

 

 

 

 

2017

Reżyseria w teatrze dramatycznym:

 •  „Popołudnie Fauna” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
  choreografia: Dominika Knapik
  premiera prasowa: 19.01.2017
 • „Obóz Katarakta” Małopolski Ogród Sztuk w Krakowie
  choreografia:Dominika Knapik
  premiera: 13.01.2017

Choreografia w teatrze dramatycznym:

    • „Marat/Sade” w Teatrze Osterwy w Lublinie

reżyseria: Remigiusz Brzyk

premiera: 17.06.2017

 

• „Narodowe czytanie Rejsu”

reżyseria: Bartosz Szydłowski

premiera: 1.07.2017

 

2016

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Mak­bet” MCHAT w Moskwie
  reży­se­ria: Jan Klata
  pre­miera: 16.04.2016
 • „Zbrod­nia i kara” • Schau­spiel­haus Bochum
  reży­se­ria: Jan Klata
  pre­miera: 16.09.2016
 • „Leni. Epi­zody nie­pa­mięci” Teatr Śląski im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Kato­wi­cach
  reży­se­ria: Ewe­lina Mar­ci­niak
  pre­miera: listo­pad 2016

Reży­se­ria w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „BANG BANG” Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi
  cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera: 6.06.2016

 

2015

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Murzyni” Teatr Pol­ski im. Hie­ro­nima Konieczki w Byd­gosz­czy
  reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miera: 17.01.2015
 • „Gyubal Waha­zar” Naro­dowy Stary Teatr im. Heleny Modrze­jew­skiej w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Paweł Świą­tek
  pre­miera: 28.02.2015
 • „Por­tret Damy” Teatr Wybrzeże w Gdań­sku
  reży­se­ria: Ewe­lina Mar­ci­niak
  pre­miera: 17.05.2015
 • „Przy­pa­dek według Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego” Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Bar­tosz Szy­dłow­ski
  pre­miera: 22.06.2015
 • projekt „Potlacz” Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie
  reżyseria: Iga Gańczarczyk
  premiera: 4.07.2015
 • „Śmierć i Dziew­czyna” Teatr Pol­ski we Wro­cła­wiu
  reży­se­ria: Ewe­lina Mar­ci­niak
  pre­miera: 21.11.2015

Role aktor­skie­/ta­neczne:

 • „Burn Out City” Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Kain­kol­lek­tiv (Fabian Let­tow, Mir­jam Schmuck)
  cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera: 2.10.2015

 

2014

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • spek­takl dyplo­mowy „Dyplom z kosmosu” PWST Kra­ków
  reży­se­ria: Ewa Kaim
  pre­miera: 24.01.2014
 • „Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką” Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
  reżyseria: Iga Gańczarczyk
  premiera: 19.07.2004
 • „W Doli­nie Mumin­ków” Teatr Baj Pomor­ski w Toru­niu
  reży­se­ria: Lena Fran­kie­wicz
  pre­miera: 28.09.2014
 • „Mor­fina” Teatr Ślą­ski im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Kato­wi­cach
  reży­se­ria: Ewe­lina Mar­ci­niak
  pre­miera: 8.11.2014

Role aktor­skie­/ta­neczne:

 • „I WANNA BE SOMEONE GREAT” Hara­kiri Far­mers
  cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera (w Les Bri­git­ti­nes w Bruk­seli): 24.04.2014
 • „Pino­kio” Nowy Teatr w War­sza­wie
  reży­se­ria: Anna Smo­lar
  rola: Pino­kio
  pre­miera: 31.05.2014

 

2013

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Wiśniowy Sad” Teatr Pol­ski im. Hie­ro­nima Konieczki w Byd­gosz­czy
  reży­se­ria: Paweł Łysak
  pre­miera: 2.02.2013
 • „Caba­ret Luna­ire” Opera Kra­kow­ska
  reży­se­ria: Wło­dzi­mierz Nur­kow­ski
  pre­miera: 23.02.2013
 • „Greta Garbo przy­je­chała” Teatr Współ­cze­sny w Szcze­ci­nie
  reży­se­ria: Anna Augu­sty­no­wicz
  pre­miera: 19.04.2013
 • „Pic­colo Coro de’ll Europa” Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miera: 19.07.2013
 • „Listy na wyczer­pa­nym papie­rze” Teatr Pol­ski im. Arnolda Szyf­mana w War­sza­wie
  reży­se­ria: Lena Fran­kie­wicz
  pre­miera: 21.09.2013

 

2012

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Opo­wie­ści Zimowe” Teatr Pol­ski im. Hie­ro­nima Konieczki w Byd­gosz­czy
  reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miera: 13.01.2012
 • „Peer Gynt” Teatr im. Juliu­sza Sło­wac­kiego w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Rafał Sabara
  pre­miera: 21.04.2012
 • „Obcy” Teatr im. Juliu­sza Sło­wac­kiego w Kra­ko­wie
  (kon­sul­ta­cja cho­re­ogra­ficzna)
  reży­se­ria: Anna Smo­lar
  pre­miera: 27.04.2012
 • „Ama­torki” Teatr Wybrzeże w Gdań­sku
  reży­se­ria: Ewe­lina Mar­ci­niak
  pre­miera: 24.11.2012

Cho­re­ogra­fia oraz wyko­na­nie w spek­taklach tanecz­nych:

 • „Stille” Hara­kiri Far­mers
  reży­se­ria: Woj­ciech Klim­czyk
  pre­miera (w Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej Mang­gha): 16.11.2012
 • „Dzoe”
  reży­se­ria: Woj­ciech Klim­czyk
  pre­miera (w Bun­krze Sztuki pod­czas festi­walu Audio Art): 23.11.2012

Role taneczne:

 • „Cele­bra­tion, czyli koniec i jesz­cze raz!” Teatr Dada Dada von Bzdülöw, Teatr Wybrzeże w Gdań­sku
  pre­miera: 24.11.2012

 

2011

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Świą­ty­nia. Dybuk – legendy żydow­skie”, Teatr „Arka” we Wro­cła­wiu
  reży­se­ria: Renata Jasiń­ska
  (kon­sul­ta­cja cho­re­ogra­ficzna)
  pre­miera: 28.01.2011
 • „Bul­ler­byn. O tym jak dzieci domo­wym spo­so­bem zro­biły sobie las i co z tego wyni­kło” Teatr im. Jana Kocha­now­skiego w Opolu
  reży­se­ria: Anna Smo­lar
  pre­miera: 24.09.2011

Cho­re­ogra­fia oraz wyko­na­nie:

 • „Testa­ment Opty­mi­sty” Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­kowie
  reży­se­ria: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera: 17.02.2011
 • „Nie Ja”
  reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miera (w ramach 32. Prze­glądu Pio­senki Aktor­skiej we Wro­cła­wiu): 24.03.2011
 • „Moskwa” Hara­kiri Far­mers
  pre­miera (w ramach Man­dala Per­for­mance Festi­val): 20.05.2011
 • „Sisters” Hara­kiri Far­mers
  pre­miera: 15.12.2011

 

2010

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Babel” Teatr Pol­ski im. Hie­ro­nima Konieczki w Byd­gosz­czy
  reży­se­ria: Maja Kle­czew­ska
  pre­miera: 15.03.2010
 • „W małym dworku” Teatr im. Jana Kocha­now­skiego w Opolu
  reży­se­ria: Iga Gań­car­czyk
  pre­miera: 22.04.2010
 • „The Fork” Minus 20 Col­lec­tive
  pre­miera: 25.09.2010
  Spek­takl poka­zy­wany na festi­walu Avant Art we Wro­cła­wiu

Role taneczne:

 • „Le Sacre” Teatr Dada von Bzdülöw w Gdańsku
  reży­se­ria: Leszek Bzdyl
  pre­miera: 17.12.2010

 

2009

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Frag­menty Dyskursu Miło­snego” Teatr Dra­ma­tyczny w War­sza­wie
  reży­se­ria: Radek Rych­cik
  pre­miera: 31.01.2009
 • „Filo­zo­fia w Budu­arze” Teatr Nowy w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
  pre­miera: 29.03.2009

Role aktor­skie­/ta­neczne:

 • „Filo­zo­fia w Budu­arze” Teatr Nowy w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
  rola: Madame de Saint Ange
  pre­miera: 29.03.2009
 • „Cało­pa­le­nie” Teatr Nowy w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miera: 26.04.2009
 • per­for­mance „Beat Hotel”
  reży­se­ria: Woj­tek Klim­czyk
  Pre­miera pod­czas Man­dala Per­for­mance Festi­val we Wro­cła­wiu (kwie­cień), pre­zen­to­wany w ramach Dan­cing by Day­li­ght (KORZO, Haga, Holan­dia) oraz Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Teatral­nego Malta

Pro­jekty:

 • „We Are Oh So Lucky” Teatr Nowy w War­sza­wie
  reży­se­ria: Ana Brze­ziń­ska
  cho­re­ogra­fia i wyko­na­nie: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera: 15.09.2009

 

2008

Pro­jekty:

 • „Keret” Hara­kiri Far­mers
  cho­re­ogra­fia, wyko­na­nie: Domi­nika Kna­pik
  Pierw­sza nagroda w kon­kur­sie Nowe Sytu­acje pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Teatral­nego Malta

Cho­re­ogra­fia w teatrze dra­ma­tycz­nym:

 • „Ver­sus” Teatr Nowy w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Radek Rych­cik
  pre­miera: 7.12.2008
 • „Cho­inka u Iwa­no­wów” Teatr im. Ste­fana Żerom­skiego w Kiel­cach
  (kon­sul­ta­cja cho­re­ogra­ficzna)
  reży­se­ria: Maria Spiss
  pre­miera: 17.05.2008

 

2007

Pro­jekty taneczne:

 • solo pro­jekt „Jak wam się podo­bam?” w ramach rezy­den­cji arty­stycz­nej w Art Sta­tions Foun­da­tion, Stary Bro­war w Pozna­niu
  cho­re­ogra­fia i wyko­na­nie: Domi­nika Kna­pik
  pre­miera: 19-20.05.2007
  Spek­takl pre­zen­to­wany pod­czas festi­walu Malta w Pozna­niu, XIV Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Tańca Współ­cze­snego i Festi­walu Sztuki Tanecz­nej w Byto­miu, XI Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tkań Teatrów Tańca w Lubli­nie, „SOLO DANCE” (Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Kali­szu), „Dan­cing by Day­li­ght” (KORZO, Haga, Holan­dia)
 • „Nic” Towa­rzy­stwo Gim­na­styczne, Stary Bro­war w Pozna­niu
  pre­miera: 15.09.2007
  Spek­takl pre­zen­to­wany pod­czas Gdań­skiej Kor­po­ra­cji oraz na XI Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tka­niach Teatrów Tańca w Lubli­nie

 

2006

Role taneczne:

 • pro­jekt taneczno-akro­ba­tyczny „Agen­cja”, Antwer­pia
  reży­se­ria: David Cas­sel
 • per­for­mance taneczny „Muzeum” Gmach Główny Muzeum Naro­do­wego w Kra­ko­wie
  kom­po­zy­cja: Zorka Wol­lny

Role taneczne oraz cho­re­ogra­fia:

 • mię­dzy­na­ro­dowy pro­jekt teatralny „Faut qu’ca bouge” („Get It Moving”) Tour et Taxi, Bruk­sela
 • „Pocze­kal­nia” grupa HOPLAAA, Scena SCKM w Kra­ko­wie
  pre­miera: 7.01.2001

Reży­se­ria:

 • „There” – film taneczny
  reży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
  Film pre­zen­to­wany na festi­walach m.in. w Pol­sce (Slam­dance on the Road w Łaźni Nowej, Kra­ków), Gre­cji (Naossa Inter­na­tio­nal Fil­m&Video Festi­val), Wło­szech (A Corto Di Donne Festi­val, Poz­zo­uli) i Cze­chach (Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tive Festi­val of Short Ficion Films, Brno)

 

2005

Role taneczne:

 • „The Return of Houdini” City The­atre w Reikja­viku
  reży­se­ria: Wayne Har­ri­son
 • „Quem quaeri­tis?”(„Kogo szu­ka­cie?”) – Miste­rium Drogi Krzy­żo­wej
  wido­wi­sko na Rynku Głów­nym w Kra­ko­wie pod­czas Festi­walu Miste­ria Pascha­lia
  reży­se­ria: Bole­sław Pawica

 

2004

Role aktor­skie:

 • pro­jekt muzyczno-teatralny „Kon­cert na wyso­kie obcasy” Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie
  autorki: Anny Szwaj­gier i Zorki Wol­lny
 • „Kata­to­nia” – film peł­no­me­tra­żowy
  reży­se­ria: Jacek Nagłow­ski
  rola: Anka
  Film zdo­był Grand Prix w kon­kur­sie kina nie­za­leż­nego na Festi­walu Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdyni oraz I nagrodę „Złoty Zamek” na festi­walu Off Cinema w Pozna­niu; pre­zen­to­wany na festi­walach m.in. w Cie­szy­nie, Kazi­mie­rzu Dol­nym, Chi­cago

 

2002

Role aktor­skie:

 • spek­takl dyplo­mowy „Wesele” PWST Kra­ków
  reży­se­ria: Jerzy Trela
  rola: Maryna
  Wyróż­nie­nie na XX Festi­walu Szkół Teatral­nych w Łodzi
 • spek­takl dyplo­mowy „Kubuś Fata­li­sta i jego Pan” PWST Kra­ków
  reży­se­ria: Jerzy Stuhr
  role: Ober­żystka, Agata
  Wyróż­nie­nie na XX Festi­walu Szkół Teatral­nych w Łodzi
 • „Oświad­cze­nie” – Teatr Tele­wi­zji
  reży­se­ria: Jerzy Stuhr
  rola: Sekre­tarka

 

2001

Role aktor­skie:

 • musi­cal „Błysk rekina” Teatr Ludowy w Kra­ko­wie
  reży­se­ria: Jerzy Fedo­ro­wicz