2013

Piccolo Coro dell'Europa

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie

Spek­takl jest próbą stwo­rze­nia socjo­lo­gicz­nej fan­ta­zji o rze­czy­wi­sto­ści, którą zamiesz­kują jedy­nie dzieci. Może jest to bez­ludna wyspa? Może jakieś tajem­ni­cze brac­two? Może uto­pijne pań­stwo? Mia­steczko namio­towe lub koczo­wi­sko obu­rzo­nych?

Pro­jekt w reży­se­rii Igi Gań­czar­czyk z udzia­łem dzieci w wieku 9-12 lat inspi­ro­wany jest powie­ścią Król Maciuś Pierw­szyJanu­sza Kor­czaka, w któ­rej główny boha­ter ini­cjuje dzia­łal­ność dzie­cię­cego sejmu, żeby wpro­wa­dzić sze­reg waż­nych reform. Znaj­dują w nim także odzwier­cie­dle­nie pre­kur­sor­skie kon­cep­cje samego Kor­czaka, doty­czące edu­ka­cji i rów­no­upraw­nie­nia dzieci.

Pic­colo Coro del­l’Eu­ropa opo­wiada o świe­cie widzia­nym z per­spek­tywy dziecka, które potrafi go oce­nić, a następ­nie wykre­ować na nowo we wła­snym imie­niu. To poru­sza­jąca histo­ria o współ­pracy i wytrwa­ło­ści, zre­ali­zo­wana w kon­wen­cji zabawy i z dużym poczu­ciem humoru. Opo­wieść osa­dzona w świe­cie dzie­cię­cych fan­ta­zji i zaska­ku­ją­cej pomy­sło­wo­ści, które pozy­tyw­nie pobu­dzają i inspi­rują zarówno aktora, jak i widza.

Sce­na­riusz: i reży­se­ria: Iga Gań­czar­czyk
Współ­praca dra­ma­tur­giczna: Agata Otręb­ska
Cho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pik
Muzyka: Daniel Pigoń­ski
Sce­no­gra­fia i kostiumy, świa­tło: Lata­la­de­sign (Dag­mara Latała, Jacek Paździor)
Obsada: Oli­wia Dębosz, Gabriela Fie­lek, Anna Gabań­ska, Adam Gilar­ski, Róża Głą­biń­ska, Zofia Gnia­dek, Kuba Kieł­biow­ski, Maria Kru­szyń­ska, Zofia Krzy­szy­cha, Eliza Kuczyń­ska, Ali­cja Madej­ska, Ana­sta­zja Mar­ty­niec, Damian Rusz­kow­ski, Domi­nika Rykała, Igor Wypiór
Pre­miera: 19.07.2013

Zdjęcia: Tomasz Wiech

Recenzje

Odkry­ciem jest dla mnie przed­sta­wie­nie, które zakoń­czyło sezon w Łaźni. Spek­takl Igi Gań­czar­czyk „Pic­colo Choro dell’Europa” łączy ideę pro­jektu arty­stycz­nego z zaan­ga­żo­wa­nym podej­ściem do istot­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Pięt­nastka fan­ta­stycz­nie uta­len­to­wa­nych dzie­cia­ków (zatrud­nio­nych w wyniku castingu), twór­czo, ory­gi­nal­nie, z humo­rem i z ogromną ener­gią ata­kuje takie tematy jak bieda, wojna, bez­dom­ność, nie­rów­ność spo­łeczna. Nie wprost, a poprzez gry i zabawy z Kor­cza­kiem i Swi­ftem, poprzez nie­ba­nalny język ruchu. Przed­sta­wie­nie lek­kie i poważne jed­no­cze­śnie, skrzące się od inte­li­gen­cji, odczu­wa­nej przez widza wspól­nej rado­ści two­rze­nia. Dla doro­słych!