2017

marat / sade

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Akcja sztuki Weissa roz­grywa się w roku 1808 w przy­tułku dla osób obłą­ka­nych w Cha­ren­ton. Poli­tyczny zesła­niec, uczest­nik rewo­lu­cji fran­cu­skiej, liber­tyn de Sade wysta­wia sztukę teatralną opo­wia­da­jącą o wyda­rze­niach sprzed pięt­na­stu lat, tj. o zabój­stwie przy­wódcy rewo­lu­cji Marata przez żyron­dystkę Cor­day. Sce­no­gra­fią przed­sta­wie­nia jest sala kąpie­lowa zakładu a w roli uczest­ni­ków poli­tycz­nych wyda­rzeń, które wstrzą­snęły Fran­cją, obsa­dzeni są obłą­kani pacjenci – rewo­lu­cja zastała i pozo­sta­wiła w takiej samej kon­dy­cji.
Misterna dra­ma­tur­giczna kon­struk­cja tek­stu, par­ty­tury rucho­wej i muzycz­nej zakłada wie­lo­pla­no­wość, spię­trze­nie i prze­ni­ka­nie się teatru i życia. Pyta­nia jakie sta­wia Weiss doty­czą natury rewo­lu­cji będą­cej eta­pem spo­łecz­nego roz­woju, ale też poże­ra­ją­cej wła­sne dzieci.
Do reali­za­cji bra­wu­ro­wej par­ty­tury Weissa Brzyk zaan­ga­żo­wał grono wybit­nych arty­stów. towa­rzy­szy jedna z naj­waż­niej­szych cho­re­ogra­fek dzia­ła­ją­cych w teatrze współ­cze­snym Domi­nika Kna­pik, odpo­wie­dzialna za ruch sce­niczny gło­śnych przed­sta­wień („Śmierć i dziew­czyna”, „Mor­fina”, „Por­tret Damy” w reży­se­rii Ewe­liny Mar­ci­niak). Muzykę i sce­no­gra­fię two­rzą stali współ­pra­cow­nicy Brzyka – Szy­mon Szew­czyk (nomi­no­wany do talen­tów radio­wej Trójki), Jacek Gru­dzień, Iga Słup­ska.

Reżyseria: Remigiusz Brzyk
Choreografia: Dominika Knapik
Scenografia, kostiumy, muzyka: Szymon Szewczyk
Scenografia, kostiumy: Iga Słupska
Muzyka: Jacek Grudzień
Przygotowanie wokalne: Izabela Urban
Obsada: Hanka Brulińska, Jolanta Deszcz-Pudzianowska, Teresa Filarska, Grażyna Jakubecka, Marta Ledwoń, Halszka Lehman, Anna Nowak, Jolanta Rychłowska, Jowita Stępniak, Magdalena Sztejman, Anna Torończyk, Tomasz Bielawiec, Daniel Dobosz, Wojciech Dobrowolski, Przemysław Gąsiorowicz, Artur Kocięcki, Witold Kopeć, Paweł Kos, Jerzy Kurczuk, Janusz Łagodziński, Krzysztof Olchawa, Jerzy Rogalski, Wojciech Rusin, Daniel Salman, Marek Szkoda
Premiera: 17.06.2017 r.

Zdjęcia: Natalia Kabanow

Recenzje

A jed­nak to nie nie­roz­strzy­galny w grun­cie rze­czy spór mię­dzy rewo­lu­cją i kontrrewo­lu­cją jest sed­nem spek­ta­klu. Naj­waż­niej­szy jest fascy­nu­jący i straszny zara­zem, roz­pięty mię­dzy antyczną tra­ge­dią, poli­tycz­nym dra­ma­tem, zja­dliwą satyrą oraz zmy­słową pan­to­mimą, bun­tow­ni­czy i świecki teatralny rytuał, który odpra­wiają na naszych oczach akto­rzy-pacjenci. Dzięki zja­wi­sko­wej cho­re­ogra­fii autor­stwa Domi­niki Kna­pik zespół aktor­ski pod komendą Wywo­ły­wa­cza (zna­ko­mita Jolanta Rych­łow­ska) buduje jeden teatralny orga­nizm. Ciąg wysma­ko­wa­nych, monu­men­tal­nych scen zbio­ro­wych wraz z suge­stywną oprawą muzyczną two­rzą barwną ale­go­rię rewo­lu­cji.