2017

Directing in dramatic theatre:

 • “Afternoon of a Faun” Teatr Rozrywki in Chorzów
  Choreography: Dominika Knapik
  premiere: 19.01.2017
 • “Camp Cataract” Małopolski Ogród Sztuk in Cracow
  Choreography: Dominika Knapik
  premiere: 13.01.2017

2016

Choreography in dramatic theatre:

  • „Leni. Epi­zody nie­pa­mięci” Śląski Theatre in Katowice
   director: Ewe­lina Mar­ci­niak
   pre­miere: November 2016

 

  • „Verbrechen und Strafe” („Crime and punishment”) Bochum Schau­spiel­haus
   director: Jan Klata
   pre­miere: 16.09.2016

 

  • „Mak­bet” MCHAT in Moscow
   director: Jan Klata
   pre­miere: 16.04.2016

 

Direction in dramatic theatre:

 • „BANG BANG” Teatr im. Ste­fana Jara­cza in Łódź
  director/choreography: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere: 6.04.2016

 

2015

Choreography in dramatic theatre:

  • „Śmierć i Dziew­czyna” („Death and the Maiden”) Polski Theatre in Wroclaw
   director: Ewe­lina Mar­ci­niak
   pre­miere: 21.11.2015

 

  • project „Potlacz” Bunkier Sztuki Gallery in Krakow
   director: Iga Gańczarczyk
   premiere: 4.07.2015

 

  • „Przy­pa­dek według Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego” Łaź­nia Nowa Theatre in Krakow
   director: Bar­tosz Szy­dłow­ski
   pre­miere: 22.06.2015

 

  • „Por­tret Damy” („Portrait of a Lady”) Wybrzeże Theatre in Gdań­sk
   director: Ewe­lina Mar­ci­niak
   pre­miere: 17.05.2015

 

  • „Gyubal Waha­zar” National Stary Theatre in Krakow
   director: Paweł Świą­tek
   pre­miere: 28.02.2015

 

 • „Murzyni” („The Blacks”) Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
  director: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miere: 17.01.2015

Acting/dance parts:

 • „Burn Out City” Łaź­nia Nowa Theatre in Krakow
  director: Kain­kol­lek­tiv (Fabian Let­tow, Mir­jam Schmuck)
  cho­reography: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere: 2.10.2015

 

2014

Choreography in dramatic theatre:

  • „Mor­fina” („Morphine”) Ślą­ski Theatre in Katowice
   director: Ewe­lina Mar­ci­niak
   pre­miere: 8.11.2014

 

  • „W Doli­nie Mumin­ków” („In Moominvalley”) Teatr Baj Pomor­ski in Toru­ń
   director: Lena Fran­kie­wicz
   pre­miere: 28.09.2014

 

  • „Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką” („You’ve clearly never been a 13-year-old girl, sir”) Łaźnia Nowa Theatre in Krakow
   director: Iga Gańczarczyk
   premiere: 19.07.2004

 

 • diploma performance „Dyplom z kosmosu” PWST Krakow
  director: Ewa Kaim
  pre­miere: 24.01.2014

Acting/dance parts:

  • „Pino­kio” Nowy Teatr in Warsaw
   director: Anna Smo­lar
   rola: Pino­kio
   pre­miere: 31.05.2014

 

 •  „I WANNA BE SOMEONE GREAT” Hara­kiri Far­mers
  cho­re­ogra­phy: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere (in Les Bri­git­ti­nes, Brussels): 24.04.2014

 

2013

Choreography in dramatic theatre:

  • „Listy na wyczer­pa­nym papie­rze” Polski Theatre in Warsaw
   director: Lena Fran­kie­wicz
   pre­miere: 21.09.2013

 

  • „Pic­colo Coro de’ll Europa” Łaźnia Nowa Theatre in Krakow
   director: Iga Gań­czar­czyk
   pre­miere: 19.07.2013

 

  • „Greta Garbo przy­je­chała” Współ­cze­sny Theatre in Szcze­ci­n
   director: Anna Augu­sty­no­wicz
   pre­miere: 19.04.2013

 

  • „Caba­ret Luna­ire” Krakow Opera
   director: Wło­dzi­mierz Nur­kow­ski
   pre­miere: 23.02.2013

 

 • „Wiśniowy Sad” („The Cherry Orchard”) Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
  director: Paweł Łysak
  pre­miere: 2.02.2013

 

2012

Choreography in dramatic theatre:

  •  „Ama­torki” („Amateurs”) Wybrzeże Theatre in Gdańsk
   director: Ewe­lina Mar­ci­niak
   premiere: 24.11.2012

 

  • „Obcy” („The Stranger”) Juliusz Słowacki Theatre in Kra­ko­w
   director: Anna Smo­lar
   premiere: 27.04.2012

 

 • „Peer Gynt” Juliusz Sło­wac­ki Theatre in Krakow
  director: Rafał Sabara
  premiere: 21.04.2012
 • „Opo­wie­ści Zimowe” Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
  director: Iga Gań­czar­czyk
  premiere: 13.01.2012

Cho­re­ogra­phy and parts in dance performance:

  • „Dzoe”
   director: Woj­ciech Klim­czyk
   pre­miere (Audio Art. Festival in Bunkier Sztuki Gallery): 23.11.2012

 

 • „Stille” Hara­kiri Far­mers
  director: Woj­ciech Klim­czyk
  pre­miere (Manggha Museum of Japanese Art and Technology): 16.11.2012

Dance parts:

 • „Cele­bra­tion, czyli koniec i jesz­cze raz!” Teatr Dada Dada von Bzdülöw, Wybrzeże Theatre in Gdańsk
  pre­miere: 24.11.2012

 

2011

Choreography in dramatic theatre:

  • „Bul­ler­byn. O tym jak dzieci domo­wym spo­so­bem zro­biły sobie las i co z tego wyni­kło” Jan Kocha­now­ski Theatre in Opole
   director: Anna Smo­lar
   pre­miere: 24.09.2011

 

 • „Świą­ty­nia. Dybuk – legendy żydow­skie”, Arka Theatre in Wroclaw
  director: Renata Jasiń­ska
  pre­miere: 28.01.2011

Cho­re­ogra­phy and performing:

  • „Sisters” Hara­kiri Far­mers
   pre­miere: 15.12.2011

 

  • „Moskwa” („Moscow”) Hara­kiri Far­mers
   pre­miere (Man­dala Per­for­mance Festi­val): 20.05.2011

 

  • „Nie Ja”
   director: Iga Gań­czar­czyk
   pre­miere (32. Stage Songs Review in Wroclaw): 24.03.2011

 

 • „Testa­ment Opty­mi­sty” (“Optimist’s testament”) Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­kowie
  director: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere: 17.02.2011

 

2010

Choreography in dramatic theatre:

  • „The Fork” Minus 20 Col­lec­tive
   pre­miere: 25.09.2010
   Performed at Avant Art Festival in Wroclaw

 

  • „W małym dworku” Jan Kochanowski Theatre in Opole
   director: Iga Gań­car­czyk
   pre­miere: 22.04.2010

 

 • „Babel” Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
  director: Maja Kle­czew­ska
  pre­miere: 15.03.2010

Acting/dance parts:

 • „Le Sacre” Teatr Dada von Bzdülöw w Gdańsku
  director: Leszek Bzdyl
  pre­miere: 17.12.2010

 

2009

Choreography in dramatic theatre:

 • „Frag­menty Dyskursu Miło­snego” („A Lover’s Discourse : Fragments”) Drama Theatre in Warsaw
  director: Radek Rych­cik
  pre­miere: 31.01.2009
 • „Filo­zo­fia w Budu­arze” Nowy Theatre in Krakow
  director: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
  pre­miere: 29.03.2009

Acting/dance parts:

 • „Filo­zo­fia w Budu­arze” Nowy Theatre in Krakow
  director: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
  pre­miere: 29.03.2009
 • „Cało­pa­le­nie” Nowy Theatre in Krakow
  director: Iga Gań­czar­czyk
  pre­miere: 26.04.2009
 • per­for­mance „Beat Hotel”
  director: Woj­tek Klim­czyk
  Premiere at Man­dala Per­for­mance Festi­val in Wroclaw, performed at Dan­cing by Day­li­ght (KORZO, Haga, Holan­dia) and Malta Festival in Poznan

Projects:

 • „We Are Oh So Lucky” Nowy Theatre in Warsaw
  director: Ana Brze­ziń­ska
  cho­re­ography and performance: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere: 15.09.2009

 

2008

Projects:

 • „keret” Hara­kiri Far­mers
  choreography and performance: Domi­nika Kna­pik
  1st prize at Malta Festival in Poznan (New Situations section)

Choreography in dramatic theatre:

 • „Ver­sus” Nowy Theatre in Krakow
  director: Radek Rych­cik
  pre­miere: 7.12.2008
 • „Cho­inka u Iwa­no­wów” Ste­fan Żerom­ski Theatre in Kielce
  director: Maria Spiss
  pre­miere: 17.05.2008

 

2007

Dance projects:

  • „Nic” Towa­rzy­stwo Gim­na­styczne, Stary Bro­war in Poznan
   pre­miere: 15.09.2007
   Project presented at Gdań­ska Kor­po­ra­cja and XI International Dance Theatres Festival in Lublin

 

 • solo pro­ject „Jak wam się podo­bam?” (artistic residence at Art Sta­tions Foun­da­tion, Stary Bro­war in Poznan)
  chorepography and performance: Domi­nika Kna­pik
  pre­miere: 19-20.05.2007
  Performance presented at Malta Festival in Poznan, XIV International Contemporary Dance Conference and Festival of Dance Art in Bytom, XI International Dance Theatres Festival in Lublin

2006

Dance parts:

 • acrobatic-dance pro­ject „Agen­cy”, Antwer­p
  director: David Cas­sel
 • dance per­for­mance „Muzeum” („Museum”) National Museum in Krakow
  director: Zorka Wol­lny

Acting and choreography:

 • international project „Faut qu’ca bouge” („Get It Moving”) Tour et Taxi, Brussels
 • „Pocze­kal­nia” grupa HOPLAAA, Scena SCKM in Krakow
  pre­miere: 7.01.2001

Direction:

 • „There” – film
  director adn choreography: Domi­nika Kna­pik
  Film presented at festivals in Poland (Slam­dance on the Road in Łaźnia Nowa Theatre in Krakow), Greece (Naossa Inter­na­tio­nal Fil­m&Video Festi­val), Italy (A Corto Di Donne Festi­val, Poz­zo­uli) and Czech Republic (Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tive Festi­val of Short Ficion Films, Brno)

 

2005

Dance parts:

 • „The Return of Houdini” City The­atre in Reikja­vik
  director: Wayne Har­ri­son
 • „Quem quaeri­tis?” – Pachal Mystery
  performance at the Market Square in Krakow during Miste­ria Pascha­lia Festival
  director: Bole­sław Pawica

 

2004

Acting:

 • pro­jekt muzyczno-teatralny „Kon­cert na wyso­kie obcasy” Jagiellonian University in Krakow
  authors: Anny Szwaj­gier i Zorki Wol­lny
 • „Kata­to­nia” – feature-lenght film
  director: Jacek Nagłow­ski
  Grand Prix at Polish Film Festival in Gdynia (Independent CInema Competition) and 1st prize at Off Cinema Festival in Poznan; presented at many festivals (Cieszyn, Kazimierz Dolny, Chi­cago)

 

2002

Acting:

 • diploma performance „Wesele” („The Wedding”) PWST Kra­kow
  director: Jerzy Trela
  Award at XX Festival of Theatre Schools in Łódź
 • diploma performance „Kubuś Fata­li­sta i jego Pan” PWST Kra­kow
  director: Jerzy Stuhr
  Award at XX Festival of Theatre Schools in Łódź
 • „Oświad­cze­nie” – Television Drama
  director: Jerzy Stuhr

 

2001

Acting:

 • musi­cal „Błysk rekina” Ludowy Theatre in Krakow
  director: Jerzy Fedo­ro­wicz