2019

Directing

 • “Baba-Dziwo” Teatr im.Szaniawskiego w Wałbrzychu, premiere 22.02.2019

Choreography in dramatic theater

 • „Gulliver’s Tales”, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, dir. Paweł Miśkiewicz, premiere:27.05.2019
 • “What Is the City but the People”, Recklinghausen/Ruhrfestspiele, dir. Richard Gregory, premiere 04.05.2019
 • ”Das Ende Der Anderen”, Schauspielhaus Bochum, dir. Julia Wissert, premiere 03.05.2019

2018

Choreography in dramatic theater

 •„The Resistible Rise of Arturo Ui“ Teatr w Krakowie im.J.Słowackiego

director: Remigiusz Brzyk

premiere: 10.03.2018

 • „Time To Close Your Eyes“ Schauspielhaus Bochum, director: Olaf Kröck, premiere: 07.04.2018

„The Conformist“ Łaznia Nowa Theater in Krakow, director: Bartosz Szydłowski, premiere: 20.04.2018

2017

Directing in dramatic theatre:

 • “Afternoon of a Faun” Teatr Rozrywki in Chorzów
  Choreography: Dominika Knapik
  premiere: 19.01.2017
 • “Camp Cataract” Małopolski Ogród Sztuk in Cracow
  Choreography: Dominika Knapik
  premiere: 13.01.2017
 • „Marat/Sade“ Teatr Osterwy in Lublin
  Choreography: Dominika Knapik
  premiere: 13.01.2017
 • “Narodowe czytanie Rejsu“
  director: Bartosz Szydlowski
  premiere: 01.07.2017

2016

Choreography in dramatic theatre:

„Leni. Epi­zody nie­pa­mięci” Śląski Theatre in Katowice
director: Ewe­lina Mar­ci­niak
pre­miere: November 2016

 

„Verbrechen und Strafe” („Crime and punishment”) Bochum Schau­spiel­haus
director: Jan Klata
pre­miere: 16.09.2016

„Mak­bet” MCHAT in Moscow

director: Jan Klata
pre­miere: 16.04.2016

 

Direction in dramatic theatre:

„BANG BANG” Teatr im. Ste­fana Jara­cza in Łódź
director/choreography: Domi­nika Kna­pik
pre­miere: 6.04.2016

 

2015

Choreography in dramatic theatre:

„Śmierć i Dziew­czyna” („Death and the Maiden”) Polski Theatre in Wroclaw
director: Ewe­lina Mar­ci­niak
pre­miere: 21.11.2015

 

project „Potlacz” Bunkier Sztuki Gallery in Krakow
director: Iga Gańczarczyk
premiere: 4.07.2015

 

„Przy­pa­dek według Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego” Łaź­nia Nowa Theatre in Krakow
director: Bar­tosz Szy­dłow­ski
pre­miere: 22.06.2015

 

„Por­tret Damy” („Portrait of a Lady”) Wybrzeże Theatre in Gdań­sk
director: Ewe­lina Mar­ci­niak
pre­miere: 17.05.2015

 

„Gyubal Waha­zar” National Stary Theatre in Krakow
director: Paweł Świą­tek
pre­miere: 28.02.2015

 

„Murzyni” („The Blacks”) Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
director: Iga Gań­czar­czyk
pre­miere: 17.01.2015

Acting/dance parts:

„Burn Out City” Łaź­nia Nowa Theatre in Krakow
director: Kain­kol­lek­tiv (Fabian Let­tow, Mir­jam Schmuck)
cho­reography: Domi­nika Kna­pik
pre­miere: 2.10.2015

 

2014

Choreography in dramatic theatre:

„Mor­fina” („Morphine”) Ślą­ski Theatre in Katowice
director: Ewe­lina Mar­ci­niak
pre­miere: 8.11.2014

 

„W Doli­nie Mumin­ków” („In Moominvalley”) Teatr Baj Pomor­ski in Toru­ń
director: Lena Fran­kie­wicz
pre­miere: 28.09.2014

 

„Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką” („You’ve clearly never been a 13-year-old girl, sir”) Łaźnia Nowa Theatre in Krakow
director: Iga Gańczarczyk
premiere: 19.07.2004

 

diploma performance „Dyplom z kosmosu” PWST Krakow
director: Ewa Kaim
pre­miere: 24.01.2014

Acting/dance parts:

„Pino­kio” Nowy Teatr in Warsaw
director: Anna Smo­lar
rola: Pino­kio
pre­miere: 31.05.2014

 

„I WANNA BE SOMEONE GREAT” Hara­kiri Far­mers
cho­re­ogra­phy: Domi­nika Kna­pik
pre­miere (in Les Bri­git­ti­nes, Brussels): 24.04.2014

 

2013

Choreography in dramatic theatre:

„Listy na wyczer­pa­nym papie­rze” Polski Theatre in Warsaw
director: Lena Fran­kie­wicz
pre­miere: 21.09.2013

 

„Pic­colo Coro de’ll Europa” Łaźnia Nowa Theatre in Krakow
director: Iga Gań­czar­czyk
pre­miere: 19.07.2013

 

„Greta Garbo przy­je­chała” Współ­cze­sny Theatre in Szcze­ci­n
director: Anna Augu­sty­no­wicz
pre­miere: 19.04.2013

 

„Caba­ret Luna­ire” Krakow Opera
director: Wło­dzi­mierz Nur­kow­ski
pre­miere: 23.02.2013

 

„Wiśniowy Sad” („The Cherry Orchard”) Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
director: Paweł Łysak
pre­miere: 2.02.2013

 

2012

Choreography in dramatic theatre:

„Ama­torki” („Amateurs”) Wybrzeże Theatre in Gdańsk
director: Ewe­lina Mar­ci­niak
premiere: 24.11.2012

 

„Obcy” („The Stranger”) Juliusz Słowacki Theatre in Kra­ko­w
director: Anna Smo­lar
premiere: 27.04.2012

 

„Peer Gynt” Juliusz Sło­wac­ki Theatre in Krakow
director: Rafał Sabara
premiere: 21.04.2012

„Opo­wie­ści Zimowe” Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
director: Iga Gań­czar­czyk
premiere: 13.01.2012

Cho­re­ogra­phy and parts in dance performance:

„Dzoe”
director: Woj­ciech Klim­czyk
pre­miere (Audio Art. Festival in Bunkier Sztuki Gallery): 23.11.2012

 

„Stille” Hara­kiri Far­mers
director: Woj­ciech Klim­czyk
pre­miere (Manggha Museum of Japanese Art and Technology): 16.11.2012

Dance parts:

„Cele­bra­tion, czyli koniec i jesz­cze raz!” Teatr Dada Dada von Bzdülöw, Wybrzeże Theatre in Gdańsk
pre­miere: 24.11.2012

 

2011

Choreography in dramatic theatre:

„Bul­ler­byn. O tym jak dzieci domo­wym spo­so­bem zro­biły sobie las i co z tego wyni­kło” Jan Kocha­now­ski Theatre in Opole
director: Anna Smo­lar
pre­miere: 24.09.2011

 

„Świą­ty­nia. Dybuk – legendy żydow­skie”, Arka Theatre in Wroclaw
director: Renata Jasiń­ska
pre­miere: 28.01.2011

Cho­re­ogra­phy and performing:

„Sisters” Hara­kiri Far­mers
pre­miere: 15.12.2011

 

„Moskwa” („Moscow”) Hara­kiri Far­mers
pre­miere (Man­dala Per­for­mance Festi­val): 20.05.2011

 

„Nie Ja”
director: Iga Gań­czar­czyk
pre­miere (32. Stage Songs Review in Wroclaw): 24.03.2011

 

„Testa­ment Opty­mi­sty” (“Optimist’s testament”) Teatr Łaź­nia Nowa w Kra­kowie
director: Domi­nika Kna­pik
pre­miere: 17.02.2011

 

2010

Choreography in dramatic theatre:

„The Fork” Minus 20 Col­lec­tive
pre­miere: 25.09.2010
Performed at Avant Art Festival in Wroclaw

 

„W małym dworku” Jan Kochanowski Theatre in Opole
director: Iga Gań­car­czyk
pre­miere: 22.04.2010

 

„Babel” Pol­ski Theatre in Byd­gosz­cz
director: Maja Kle­czew­ska
pre­miere: 15.03.2010

Acting/dance parts:

„Le Sacre” Teatr Dada von Bzdülöw w Gdańsku
director: Leszek Bzdyl
pre­miere: 17.12.2010

 

2009

Choreography in dramatic theatre:

„Frag­menty Dyskursu Miło­snego” („A Lover’s Discourse : Fragments”) Drama Theatre in Warsaw
director: Radek Rych­cik
pre­miere: 31.01.2009

„Filo­zo­fia w Budu­arze” Nowy Theatre in Krakow
director: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
pre­miere: 29.03.2009

Acting/dance parts:

„Filo­zo­fia w Budu­arze” Nowy Theatre in Krakow
director: Bog­dan Hus­sa­kow­ski
pre­miere: 29.03.2009

„Cało­pa­le­nie” Nowy Theatre in Krakow
director: Iga Gań­czar­czyk
pre­miere: 26.04.2009

per­for­mance „Beat Hotel”
director: Woj­tek Klim­czyk
Premiere at Man­dala Per­for­mance Festi­val in Wroclaw, performed at Dan­cing by Day­li­ght (KORZO, Haga, Holan­dia) and Malta Festival in Poznan

Projects:

„We Are Oh So Lucky” Nowy Theatre in Warsaw
director: Ana Brze­ziń­ska
cho­re­ography and performance: Domi­nika Kna­pik
pre­miere: 15.09.2009

 

2008

Projects:

„keret” Hara­kiri Far­mers
choreography and performance: Domi­nika Kna­pik
1st prize at Malta Festival in Poznan (New Situations section)

Choreography in dramatic theatre:

„Ver­sus” Nowy Theatre in Krakow
director: Radek Rych­cik
pre­miere: 7.12.2008

„Cho­inka u Iwa­no­wów” Ste­fan Żerom­ski Theatre in Kielce
director: Maria Spiss
pre­miere: 17.05.2008

 

2007

Dance projects:

„Nic” Towa­rzy­stwo Gim­na­styczne, Stary Bro­war in Poznan
pre­miere: 15.09.2007
Project presented at Gdań­ska Kor­po­ra­cja and XI International Dance Theatres Festival in Lublin

 

solo pro­ject „Jak wam się podo­bam?” (artistic residence at Art Sta­tions Foun­da­tion, Stary Bro­war in Poznan)
chorepography and performance: Domi­nika Kna­pik
pre­miere: 19-20.05.2007
Performance presented at Malta Festival in Poznan, XIV International Contemporary Dance Conference and Festival of Dance Art in Bytom, XI International Dance Theatres Festival in Lublin

2006

Dance parts:

acrobatic-dance pro­ject „Agen­cy”, Antwer­p
director: David Cas­sel

dance per­for­mance „Muzeum” („Museum”) National Museum in Krakow
director: Zorka Wol­lny

Acting and choreography:

international project „Faut qu’ca bouge” („Get It Moving”) Tour et Taxi, Brussels

„Pocze­kal­nia” grupa HOPLAAA, Scena SCKM in Krakow
pre­miere: 7.01.2001

Direction:

„There” – film
director adn choreography: Domi­nika Kna­pik
Film presented at festivals in Poland (Slam­dance on the Road in Łaźnia Nowa Theatre in Krakow), Greece (Naossa Inter­na­tio­nal Fil­m&Video Festi­val), Italy (A Corto Di Donne Festi­val, Poz­zo­uli) and Czech Republic (Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tive Festi­val of Short Ficion Films, Brno)

 

2005

Dance parts:

„The Return of Houdini” City The­atre in Reikja­vik
director: Wayne Har­ri­son

„Quem quaeri­tis?” – Pachal Mystery
performance at the Market Square in Krakow during Miste­ria Pascha­lia Festival
director: Bole­sław Pawica

 

2004

Acting:

pro­jekt muzyczno-teatralny „Kon­cert na wyso­kie obcasy” Jagiellonian University in Krakow
authors: Anny Szwaj­gier i Zorki Wol­lny

„Kata­to­nia” – feature-lenght film
director: Jacek Nagłow­ski
Grand Prix at Polish Film Festival in Gdynia (Independent CInema Competition) and 1st prize at Off Cinema Festival in Poznan; presented at many festivals (Cieszyn, Kazimierz Dolny, Chi­cago)

 

2002

Acting:

diploma performance „Wesele” („The Wedding”) PWST Kra­kow
director: Jerzy Trela
Award at XX Festival of Theatre Schools in Łódź

diploma performance „Kubuś Fata­li­sta i jego Pan” PWST Kra­kow
director: Jerzy Stuhr
Award at XX Festival of Theatre Schools in Łódź

„Oświad­cze­nie” – Television Drama
director: Jerzy Stuhr

 

2001

Acting:

musi­cal „Błysk rekina” Ludowy Theatre in Krakow
director: Jerzy Fedo­ro­wicz