Knap(p)ing

Angielskie słowo knapping oznacza wytwarzanie narzędzi poprzez ociosywanie kamieni.Tak też pierwotnie miał brzmieć tytuł spektaklu pokazywanego przez Dominikę Knapik w czasie zeszłorocznej Boskiej Komedii, który ostatecznie w repertuarze Festiwalu pojawił się jako Agon.

Dominika Knapik – wywiad

Czym jest dla Ciebie choreografia?

Bardzo często sama sobie zadaję to pytanie. Pracuję zarówno w teatrach dramatycznych z aktorami, jak i z tancerzami i amatorami. Realizuję też własne projekty choreograficzne i coraz częściej reżyseruję.

Projekt spektakl: choreografka

Czę­sto pły­niemy z akto­rami w rzece pomię­dzy teatrem i tań­cem, która nie została jesz­cze dosyć dobrze zba­dana, opi­sana, dla­tego pra­cu­jemy tro­chę po omacku.

„Pro­jekt spek­takl: cho­re­ografka”, z Domi­niką Kna­pik, w ramach cyklu „Pro­jekt: spek­takl”, roz­ma­wia Mate­usz Węgrzyn, „Dwu­ty­go­dnik” nr 171, 10/2015.

Tańczące stany emocjonalne

Emo­cje zawsze mnie inte­re­so­wały, bo ja sama – już od dziecka – bar­dzo eks­ta­tycz­nie poj­mo­wa­łam i upra­wiałam taniec. Prze­ży­wam ruch, nie tań­czę „na sucho”. 

„Tańczące stany emocjonalne”, z Dominiką Knapik rozmawia Magdalena Urbańska, „FUSS” nr 16(7), 2016.

Artystka hybrydyczna

Nie lubię orto­dok­syj­nych podzia­łów, inte­re­suje mnie teatr, taniec i per­for­mans, inte­re­suje mnie muzyka, więc dla­czego mia­ła­bym mówić: jestem tylko (albo: aż) tan­cerką.
„Artystka hybrydyczna”, z Dominiką Knapik rozmawia Marta Michalak, „Didaskalia” nr 107, luty 2012.