Marat / Sade

2017 marat / sade Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie Akcja sztuki Weissa roz­grywa się w roku 1808 w przy­tułku dla osób obłą­ka­nych w Cha­ren­ton. Poli­tyczny zesła­niec, uczest­nik rewo­lu­cji fran­cu­skiej, liber­tyn de Sade wysta­wia sztukę teatralną opo­wia­da­jącą o wyda­rze­niach sprzed pięt­na­stu lat, tj. o zabój­stwie przy­wódcy rewo­lu­cji Marata przez żyron­dystkę Cor­day. Sce­no­gra­fią przed­sta­wie­nia jest sala kąpie­lowa zakładu a w roli uczest­ni­ków poli­tycz­nych wyda­rzeń, […]

Zbrodnia i kara

2016 zbrodnia i kara Schauspielhaus Bochum Według powie­ści Fio­dora Dosto­jew­skiego.Czy ist­nieją oko­licz­no­ści, które uspra­wie­dli­wiają zabi­cie dru­giego czło­wieka? Czy czło­wiek ma prawo oce­niać war­tość życia innego? Stu­dent prawa Rodion Raskol­ni­kow wie­rzy, że ist­nieją jed­nostki wybrane przez naturę lub histo­rię, które stoją ponad innymi i mogą decy­do­wać o życiu dru­giego czło­wieka: Napo­leon czy on sam. Żeby udo­wod­nić sobie samemu, […]

Makbet

2016 makbet Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny im. Maksyma Gorkiego Reży­se­ria: Jan KlataCho­re­ogra­fia: Domi­nika Kna­pikSce­no­gra­fia, kostiumy i reży­se­ria świa­tła: Justyna Łagow­skaMuzyka: Robert Pier­ni­kow­skiAsy­stent reży­sera: Dmi­try Gots­di­nerDra­ma­tur­gia, koor­dy­na­cja pro­jektu: Agnieszka Pio­trow­skaObsada: Ale­xey Kra­vchenko, Igor Hri­pu­nov, Danil Ste­klov, Vic­tor Kho­ri­nyak, Ale­xan­der Sem­chev, Artyom Volo­buev, Ale­xan­der Usov, Roza Kha­irul­lina, Denis Bur­ga­zliev, Ruslan Bra­tov, Pavel Filip­pov, Sve­tlana Kol­pa­kova, Sofiya Raizman, Maria Kar­pova, Gri­gory Tra­pe­zni­kov, The Sol­diers­stu­dents of Oleg […]

Leni Riefenstahl

2016 leni riefenstahl epizody niepamięci Teatr Śląski Czło­wiek Roku 1938 według tygo­dnika „Time”, Adolf Hitler. Nazi­sta. Mini­ster oświe­ce­nia i pro­pa­gandy Goeb­bels z żoną. Nazi­ści. Hein­rich Hof­f­man, autor twa­rzy Hitlera. Też nazi­sta. Brawa. Odwie­dzają Leni Rie­fen­stahl – autorkę słyn­nego „Triumfu woli”. Owa­cje na sto­jąco.Czy Hitler zapro­po­nuje jej zro­bie­nie nowego filmu? Czy Leni ule­gnie Füh­re­rowi? Czy nasi goście będą […]

Konformista 2029

2016 konformista 2029 Alberto Moravia Ideologia stabilizuje obraz świata. Zgodność z rozpisanymi na paragrafy zasadami jest nośnikiem wiarygodności. Tu czarne zawsze jest czarne, a białe nieustannie pozostaje białe. Nie trzeba myśleć, należy być zgodnym z doktryną. Powinność wobec niej staje się obowiązującym modelem życia. Oto czas dyktatury normalności.Ta transakcja ma jednak swoją cenę. Rację ma tłum, […]

Gyubal Wahazar

2015 gyubal wahazar Narodowy Teatr Stary w Krakowie To spek­takl – o tłu­mie, któ­rego lęk w nie­da­le­kiej przy­szło­ści przy­cią­gnie dyk­ta­tora obie­cu­ją­cego nową uto­pię – o lęku przed przy­szło­ścią, w któ­rej spra­gniony tłum wybie­rze nowego dyk­ta­tora – o dyk­ta­to­rze, który naj­le­piej wytłu­ma­czy zalęk­nio­nemu tłu­mowi przy­szłość demo­kra­cji. Reży­ser się­gnął po wizję świata w roz­pa­dzie, w któ­rym brak war­to­ści wyko­rzy­stują ludzie tacy, jak tyran Gyubal […]

Murzyni

2015 murzyni Teatr Polski Bydgoszcz Ale co to zna­czy Czarny? I w ogóle jakiego to jest koloru? Genet poli­tyczny to jed­nak Genet zapo­mniany. Z łatką absur­dy­sty funk­cjo­nuje on w teatrze głów­nie za sprawą meta­te­atral­nych gier, cere­mo­nia­łów i baro­ko­wych fraz. Mniej znany jest z poli­tycz­nego zaan­ga­żo­wa­nia: wspie­ra­nia Czar­nych Pan­ter i Angeli Davis, która stała się sym­bo­lem walki Afro­ame­ry­ka­nek i Afro­ame­ry­ka­nów o spra­wie­dli­wość oraz równe prawa. […]

Portret Damy

2015 portet damy Teatr Wybrzeże w Gdańsku Lata 70-te XIX wieku. Do wybrzeży wik­to­riań­skiej Anglii przy­bija sta­tek z Nowego Jorku, a na jego pokła­dzie – Isa­bela Archer, młoda Ame­ry­kanka o wyjąt­ko­wej uro­dzie i nie mniej wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rze. Zafa­scy­no­wana euro­pej­ską kul­turą, wkrótce sama zacznie wzbu­dzać fascy­na­cję dwóch angiel­skich dżen­tel­me­nów. Sprawy dodat­kowo skom­pli­kują się, gdy w ślad za nią ruszy jej ame­ry­kań­ski wiel­bi­ciel. […]

Śmierć i dziewczyna

2015 śmierć i dziewczyna Teatr Polski we Wrocławiu „Śmierć i dziew­czyna” to spek­takl o tym, jak naj­spraw­niej zadać tor­turę. Gdzie ude­rzać i z jaką kul­turą? Do jakiej opo­wie­ści przy­wią­zać naszą ofiarę? Co zro­bić, by kat i ofiara mogli odczu­wać się głę­biej i inten­syw­niej? Wyobraźmy sobie tę sytu­ację. Że przy­kła­damy rękę do ciała dru­giego czło­wieka jak do jakie­goś instru­mentu. I gramy na nim tak […]