10.10.2016

„BANG BANG” na XVI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej

14 paździer­nika w Zabrzu star­tuje „Rze­czy­wi­stość przed­sta­wiona. XVI Festi­wal Dra­ma­tur­gii Współ­cze­snej”. 21 paździer­nika o godzi­nie 20:00 w ramach festi­walu odbę­dzie się pokaz „Bang Bang” w reży­se­rii Domi­niki Kna­pik i dra­ma­tur­gii Toma­sza Jękota.